dimarts, 28 d’abril de 2020

AVALUACIÓ MATEMÀTIQUES ACADÈMIQUES 3r TRIMESTRE

CRITERIS PER A L'AVALUACIÓ DEL TERCER TRIMESTRE DE MATEMÀTIQUES ACADÈMIQUES

A.- Instruments d'avaluació:

Activitats i tasques diàries, i exàmens.

_______________________________________________________________________________________
Criteris de qualificació generals.

* El pes de les activitats, tasques i exàmens de Matemàtiques Acadèmiques seran:
25 % de la nota les activitats i tasques diàries;
75 % de la nota els exàmens i activitats individualitzades.

* Les tasques, treballs, activitats... proposades s'hauran d'entregar COMPLETES i de MANERA CORRECTA.

* S’establirà un TERMINI MÀXIM per a entregar cada tasca. Sinó s'entreguen en aquest termini, la nota
màxima de la tasca sols podrà arribar a la meitat de la puntuació total.

________________________________________________________________________________________
Criteris de qualificació específics.

**********A.- Per a l'alumnat que li queda UNA AVALUACIÓ SUSPESA**********

* Me posaré en contacte amb l’alumne per indicar les pautes a seguir per poder aprovar el curs.

**********B.- Per a l'alumnat que NO HA SUPERAT LA 1a i 2a AVALUACIONS***********

* Me posaré en contacte amb l’alumne per indicar les tasques a fer per poder aprovar el curs.

* S'han d'entregar TOTES les tasques COMPLETES i de MANERA CORRECTA.

* Les tasques s'han d'entregar en el TERMINI que marqui. Sinó s'entreguen en aquest termini, la nota màxima
de la tasca sols podrà arribar a la meitat de la puntuació total.

* L'àrea es considerarà RECUPERADA si s'obté, COM A MÍNIM, un 70% en l'avaluació del conjunt d’aquestes
tasques.

***********C.- Per a l'alumnat que HA SUPERAT LES AVALUACIONS ANTERIORS***********

En aquest tercer trimestre es farà una mitjana de les notes obtingudes en les diferents tasques, exàmens, etc.
Aquesta nota es multiplicarà per 0'15. El resultat d'aquesta multiplicació se sumarà a la mitjana de la 1a i 2a
avaluacions. La suma total serà la NOTA D'AVALUACIÓ DE JUNY.
Per exemple:
Si al tercer trimestre tens un 8 de nota mitjana, multiplicam aquest 8 per 0'15

8 x 0'15 = 1'2

Si a la 1a avaluació has duit un 5 i a la 2a avaluació un 7
la mitjana és 5 + 7 = 12
12/2 = 6

Per tant al resultat d'aquesta mitjana, 6, se sumarà 1'2 del tercer trimestre

6 + 1'2 = 7'2

LA NOTA GLOBAL DEL JUNY SERIA 7'2.