dijous, 30 d’abril de 2020

AVALUACIÓ TERCER TRIMESTRE BIOLOGIA

BIOLOGIA I GEOLOGIA 3 ESO
AVALUACIÓ DEL TERCER TRIMESTRE.

Instruments d’avaluació.
S’anirà donant tasca diària així com treballs, presentacions, activitats de recerca,…. i
s’especificarà com i on s’ha d’entregar i el termini màxim d’entrega.

Criteris de qualificació.
-Les feines que es vagin donant s’aniran qualificant. Les tasques, treballs, activitats d’indagació  proposats pel professor de l’assignatura s’hauran d’entregar complets i de manera correcta.
- El pes de les tasques i dels treballs seran: el 50% de la nota les tasques i el 50% els treballs i/o activitats d’indagació
- S’han de seguir totes les especificacions donades pel professor (com i on s’ha d’entregar,
termini,…).
- S’han d’entregar les feines dins el termini establert. Qualsevol tasca, treball,…presentat
després de la data fixada es puntuarà amb un màxim de 5 punts.
- Les feines que no s’entreguin tendran una nota de zero punts.
- Amb les qualificacions obtingudes, es farà la mitjana. Aquesta nota es multiplicarà per
0,15. El resultat d’aquesta multiplicació se sumarà a la mitjana de la 1a i 2a avaluacions. La suma total serà la NOTA D’AVALUACIÓ DE JUNY.
Per exemple:
- Si al tercer trimestre tens un 8 de nota mitjana, multiplicam aquest 8 per 0,15
8 x 0,15= 1, 2
- Si a la 1a avaluació has duit un 5 i a la 2a avaluació un 7
la mitjana és 5+7= 12  12/2= 6
- Per tant al resultat d’aquesta mitjana, 6, se sumarà 1,2 del tercer trimestre
6+1,2= 7,2
LA NOTA GLOBAL DEL JUNY SERÀ 7,2
Programa de recuperació.
- Per aquells alumnes amb una avaluació suspesa:
  • Aquests alumnes treballaran les mateixes activitats del tercer trimestre que es donin als alumnes que tenen les dues avaluacions aprovades.
  • Els alumnes seran qualificats com aquells alumnes que ja tenen les dues avaluacions aprovades, però amb la diferència que la nota que obtenguin de tercer trimestre no es multiplicarà per 0,15, sino que, si han aprovat el tercer trimestre, l’avaluació suspesa es considerarà recuperada amb una puntuació de 5.
  • La nota global del juny serà la mitjana de la nota de l’avaluació aprovada i dels cinc punts de l’avaluació recuperada.
- Per aquells alumnes amb les dues avaluacions suspeses
  • A aquests alumnes se’ls donaran activitats de recuperació dels temes vists dins la primera i segona avaluacions.
  • S’han d’entregar  TOTES les tasques COMPLETES i de MANERA CORRECTA.
  • Les tasques s’han d’entregar en el TERMINI que marqui el professor. Si no s’entreguen en aquest termini, la nota màxima de la tasca sols podrà arribar a la meitat de la puntuació total.
  • L’àrea es considerarà RECUPERADA si s’obté, COM A MÍNIM, un 70% en l’avaluació del conjunt d’activitats, controls, etc. proposats en aquest tercer trimestre.